voyah logo

הזמנת כלי רכב פרטי

הזמנת רכב פרטי

מחירי הרכב והתוספות המפורטים לעיל נכונים לתאריך המחירון המצוין לעיל, ואינם סופיים. המחירים כפופים לשינויים בתנאי ההזמנה המפורטים בעמודים הבאים ומהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זו וחתימתי דלהלן מהווה אישור כי קראתי את התנאים האמורים וכי הם ברורים ומקובלים עליי.

כמו כן, ידוע לי שההזמנה איננה ניתנת לביטול אלא על פי תנאי ההזמנה. הנני מאשר כי דמי ביטול הזמנת הרכב ישולמו על ידי וידוע לי שדמי הביטול יחושבו על בסיס מחירו הסופי של הרכב.

כביטחון לתשלום המלא והמדויק של כל הסכומים ללא כל יוצא מהכלל המגיעים ו/או העשויים להגיע לחברה מאת הקונה, בהתאם לרכישת הרכב ככל ששילם בהמחאות דחויות ו/או קיבל הלוואה על פי הסדר מימון מבנקים עימם עובדת החברה, מאשר בזאת הקונה לחברה בחתימתו בהרשאה בלתי חוזרת לרשום שעבוד על הרכב לטובת מטרו מוטור שיווק (1981) בע״מ ח.פ. 510892490. הקונה מתחייב בזאת לחתום על כל המסמכים הדרושים כדי לאפשר את רישום השעבוד לפי עסקה זו אצל כל רשות מוסמכת שבפנקסיה ניתן לרשמו ולהתייצב במשרדי החברה ו/או במשרדי כל רשות מוסמכת אחרת, על פי הצורך, לשם מתן תוקף לשעבוד האמור או לשם שמירה על זכויותיה של החברה בקשר אליו.

תנאי ההזמנה

 

הלקוח )להלן: "המזמין") רוכש ממטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ, ח.פ. 51-089249-0 (להלן: "היבואן") את הרכב והיבואן מוכר למזמין את הרכב, בתמורה ובתנאים המפורטים בהזמנה. מחיר הרכב והתוספות כולל אגרת רישוי ומע"מ, נכון למועד ביצוע ההזמנה יכונה להלן: "המחיר המקורי".

מפרט הרכב הוא מפרט הדגם המיובא לישראל על ידי היבואן, המהווה חלק בלתי נפרד מקטלוג הרכב מצורף להזמנה כחלק בלתי נפרד מההזמנה. האחריות לרכב היא כמפורט בכתב האחריות לרכב המהווה חלק בלתי נפרד מההזמנה ויימסר למזמין בעת קבלת הרכב.

הרכב שפרטיו צוינו לעיל במפרט ובאחריות, והתוספות כמפורט בהזמנה זו לעיל יכונה לעיל ולהלן בהזמנה: "הרכב".

1.     מחיר הרכב

1.1.        תשומת לב המזמין מופנית לכך שהמחיר המקורי, המוגדר לעיל, עשוי להשתנות בין מועד ביצוע ההזמנה לבין מועד מסירת הרכב למזמין.

לכן מוצע למזמין:

(א)  לשלם במועד ההזמנה או תוך 14 ימים ממועד ההזמנה את המחיר המקורי, או חלקו. מזמין שבחר לשלם את המחיר המקורי במועד ההזמנה או תוך 14 ימים ממועד ההזמנה, ייחשב המחיר המקורי ששילם ל"מחיר הסופי", כהגדרתו להלן.

תשלום כאמור בסעיף זה יקנה למזמין זכאות לקבל ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 4.5 להלן וכן הגנה מלאה או חלקית מפני שינוים העלולים לחול במחיר המקורי, הגנה שהיקפה מפורט בסעיף 4.1 להלן.

(ב)   אם המזמין אינו מעוניין לשלם את המחיר המקורי במועד ההזמנה, ייגבו מהמזמין דמי הזמנה בשיעור של 5% מהמחיר המקורי (להלן: "דמי הזמנה"), המהווים תמורה בגין פתיחת הזמנה וטיפול היבואן בהזמנת הרכב, והם יופחתו מהמחיר הסופי.

תשלום דמי ההזמנה הוא תנאי לתוקף ההזמנה.

(ג)   אם ישלם המזמין את המחיר המקורי לאחר 14 ימים ממועד ההזמנה, מחיר הרכב שיסופק למזמין לפי ההזמנה יהיה מחירו ומחיר התוספות על פי מחירון היבואן התקף בעת תשלום מלוא המחיר, ובתוספת אגרת רישוי, לעיל ולהלן: "המחיר הסופי".

(ד)   אם המחיר הסופי יהיה נמוך מהמחיר המקורי, ייהנה המזמין, מירידת המחיר וישלם את המחיר הנמוך יותר. אם, לעומת זאת, המחיר הסופי יהיה גבוה מהמחיר המקורי, זכאי המזמין, אם יבחר בכך, לבטל את הזמנתו ולקבל את כספו בחזרה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההחזר.

(ה)  האמור בהזמנה זו ביחס למחיר המחירון חל גם על מבצעים )הנחות, הטבות, מתנות וכיו"ב( לכן המבצע שיחול על המזמין הוא המבצע שיהיה בתוקף, אם יהיה מבצע בתוקף, במועד תשלום המחיר הסופי.

1.2.        כל תשלום שישלם המזמין, למעט דמי ההזמנה, ישולם באחת מהדרכים הבאות: בהמחאה, לא סחירה, לפקודת היבואן )"מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ") בלבד או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של היבואן בלבד, חשבון אשר פרטיו יימסרו עפ"י בקשת הלקוח או בכרטיס אשראי או במזומן או בהסדר מימון בכפוף לאישור היבואן. כל תשלום שישולם על פי הזמנה זו, בכל דרך תשלום שהיא, לרבות תשלום המחיר הסופי, יחשב כתשלום רק מהמועד בו התשלום נפרע בפועל לחשבון היבואן.

בתשלום בהמחאות ו/או בתשלומים דחויים רשאי היבואן להטיל שעבוד על הרכב אשר יוסר רק לאחר פירעון התשלום המהווה את תשלום מלוא המחיר המקורי או המחיר הסופי, לפי העניין. למעט אם הוסכם אחרת, גמר חשבון ישולם רק במזומן או בכרטיס אשראי.

2.     מועד תשלום מחיר הרכב

2.1.        לא יאוחר מתום 7 ימים מיום קבלת הודעת היבואן כי ניתן להתחיל בהכנת הרכב למסירה למזמין, ישלם המזמין ליבואן את יתרת המחיר הסופי במידה שקיימת. איחר המזמין בתשלום המחיר הסופי בלמעלה מ-7 ימים, יהווה האיחור הפרה יסודית של ההזמנה, המקנה ליבואן זכות לדחות את מועד מסירת הרכב, או לבטל את ההזמנה ללא התראה.

3.     מועד מסירת הרכב למזמין

3.1.        מועד המסירה של הרכב למזמין, כאשר הרכב במחסן היבואן בישראל, הוא תוך 14 ימי עבודה ממועד תשלום המחיר הסופי ומסירה על ידי המזמין ליבואן של כל המסמכים הדרושים על פי הדין, או ההזמנה, או הדרושים לשם שעבוד הרכב. במועד ההזמנה יודיע היבואן למזמין מה הם המסמכים הדרושים כאמור, שעליו למסור ליבואן.

3.2.        אם הרכב איננו במחסן היבואן בישראל במועד ההזמנה, הרכב צפוי להגיע לישראל במהלך חודש ______________ והוא יימסר למזמין בהתקיים התנאים ובמועדים כאמור בסעיפים 2.1 ו-3.1 לעיל.

3.3.        היבואן זכאי להקדים, בהודעה סבירה מראש למזמין שתינתן לא פחות מ- 7ימים מראש, את מועד המסירה הנקוב בסעיף 3.2 לעיל ולמסור למזמין רכב שהגיע מוקדם יותר למחסן היבואן בישראל, או רכב שהיה בעת ההזמנה במחסן היבואן בישראל.

3.4.        הרכב יימסר לידי המזמין בסוכנות בה בוצעה ההזמנה והמזמין מתחייב לקבל את הרכב במועד שיקבע על ידי היבואן. אי הגעת המזמין לקבלת הרכב במועד המסירה עליו הודיע היבואן, תהווה הפרה של ההזמנה, המקנה ליבואן זכות לפעול בהתאם לאמור בסעיפים 9.3  ו- 9.4 להלן.

4.     שמירת מחיר

4.1.        מזמין ששילם את מחיר הרכב על פי מחירון הרכב התקף במועד התשלום, בין אם שולם כמחיר מקורי במועד ההזמנה או בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה ובין אם שולם בכל מועד אחר ובכפוף לכך שההזמנה בתוקף, לא יישא, בכפוף לסעיף 4.4 להלן, בשינויים שיחולו בין מחיר הרכב על פי מחירון הרכב במועד התשלום כאמור, לבין מחיר הרכב במועד התשלום הסופי )להלן: "שמירת מחיר").

האמור בסעיף זה לעיל יחול גם על תשלום חלקי ובלבד שלא יפחת מחמישים אחוז ממחיר הרכב על פי מחירון הרכב התקף במועד שמירת המחיר. במקרה של תשלום חלקי כאמור המזמין לא יישא בשינויים שיחולו במחיר הרכב כאמור, באופן יחסי לשיעור התשלום ששילם על חשבון מחיר הרכב, למעט בשינויי מיסים כאמור בסעיף 4.4 להלן, בהם יישא במלואם.

4.2.        למרות האמור בסעיף 1.1 לעיל ובכפוף לסעיף 4.4 להלן, אם הרכב אינו במחסן היבואן בישראל בעת ההזמנה והמזמין לא ביצע שמירת מחיר, כמשמעותה בסעיף 4.1 לעיל, המחיר הסופי )להבדיל מהמחיר המקורי( יחול על המזמין בתנאי ששער המטבע היציג בו נרכש הרכב מהיצרן על ידי היבואן )"שער המטבע") הידוע במועד בו פורסם המחירון על פיו נקבע המחיר המקורי המוגדר לעיל, עלה בלמעלה מ- 2% לעומת שער המטבע הידוע במועד פרסום המחירון לפיו נקבע המחיר הסופי. בכל מקרה, שיעור השינוי של המחיר המקורי אשר יחול על המזמין לא יהיה גבוה משיעור השינוי בשער המטבע. אין באמור בסעיף זה לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההזמנה כאמור בסעיף 1.1 לעיל.

4.3.        למרות האמור בסעיף 4.2 לעיל ובכפוף לסעיף 4.4 להלן, המחיר הסופי לא יחול על המזמין אלא המחיר המקורי, אם שילם המזמין ליבואן את המחיר המקורי בתוך 7 ימים מהיום בו הודיע היבואן למזמין על פרסום מחירון חדש לרכב.

4.4.        מבלי לגרוע מזכות המזמין בסעיף 1.1 לעיל לבטל את ההזמנה ולמרות האמור בסעיפים 4.1, 4.2 ו-4.3 לעיל, המזמין יישא בשינויים במיסים עקיפים המוטלים על ידי רשויות המדינה ואינם בשליטת היבואן, שיחולו אם יחולו, אם יוטלו ו/או יועלו בין יום ההזמנה לבין יום מסירת הרכב למזמין ויחולו על עסקת רכישת הרכב.

4.5.        ביחס לרכב שמחירו המקורי גבוה מ- 51,560 ש"ח, אם המזמין שילם ליבואן את המחיר המקורי או חלקו ובלבד שהוא יותר מעשרים אחוזים מהמחיר המקורי, המוגדר לעיל, המזמין זכאי לקבל מהיבואן, לבקשתו, ערבות בנקאית להשבת המחיר הסופי, או חלקו, ששילם ליבואן, תמורת תשלום מחצית הוצאות הערבות הבנקאית שישלם היבואן וכרוכות במתן הערבות הבנקאית שלא יעלה על שני אחוזים לשנה מהסכום המובטח בערבות באופן יחסי לתקופת הערבות ולא פחות מ- 125 ש"ח )להלן: "הוצאות הערבות הבנקאית"). הערבות הבנקאית נמסרת למזמין כבטחון להשבת הכספים ששילם המזמין ליבואן, על חשבון מחיר הרכב, במקרה של ביטול ההזמנה בנסיבות בהן היבואן לא יוכל להעביר למזמין את הבעלות ברכב מחמת עיקול שהוטל על הרכב או אם ניתן לגביו צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו למינוי כונס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעות מוחלטת למסור את החזקה ברכב, אולם ביטול ההזמנה כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה. הערבות הבנקאית תימסר למזמין בתוך 14 ימי עבודה ממועד בקשת המזמין וכנגד פירעון )פירעון תשלום, כמשמעותו בסעיף 1.2 לעיל( המחיר הסופי או חלקו. על המזמין להשיב ליבואן את הערבות הבנקאית במועד מסירת הרכב וכתנאי למסירת הרכב או כנגד השבת הסכום ששילם המזמין ליבואן. במועד החזרת הערבות הבנקאית ישלם המזמין ליבואן את הוצאות הערבות הבנקאית.

5.     זכות למזמין לביטול ההזמנה

המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, תוך 14 ימים מיום ההזמנה אם הרכב טרם נרשם על שמו במרשם המתנהל על פי פקודת התעבורה )נוסח חדש( ואם הזמין לרכב תוספות מיוחדות, טרם הרכבת התוספות המיוחדות, ולקבל את כספו בחזרה בניכוי דמי הביטול המותרים על פי תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התש"ע - 2010. אם לפני הודעת הביטול על פי סעיף זה הוצאה לבקשת המזמין ערבות בנקאית כאמור בסעיף 4.5 לעיל, המזמין לא יהיה זכאי לקבל השבה של הוצאות הערבות הבנקאית ששולמו על ידיו.

6.     אפשרות לתשלום מיסים בהמחאה נפרדת

המזמין רשאי, אם רצונו בכך, לשלם את תשלומי המכס ומס הקניה החלים על הרכב ישירות לרשויות המס על ידי מסירת המחאה בנקאית לפקודת גובה המכס כשהסכום הנקוב בה יהיה סכום תשלומי המכס ומס הקניה הידוע במועד עשיית ההמחאה. אם בחר המזמין לשלם את תשלומי המכס ומס הקניה כאמור לעיל, יישא המזמין ולא היבואן בשינויים שיחולו בתשלומי המכס ומס הקניה שמקורם בשינויים בשער המטבע שחלו, אם חלו, בין מועד תשלום תשלומי המכס ומס הקניה למועד שחרור הרכב מפיקוח רשות המכס וכתנאי לשחרור הרכב מפיקוח המכס.

7.     מסירת הרכב למזמין

7.1.        אם יחול עיכוב במועד ההגעה של הרכב לישראל, האמור בסעיף 3.2 לעיל, של למעלה מ-30 ימים מסוף חודש ההגעה המשוער הנקוב בהזמנה לעיל, היבואן יודיע מיידית למזמין על משך העיכוב במועד הגעת הרכב ויעשה את מירב המאמצים להקטין את העיכוב, והמזמין רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על העיכוב במועד הגעת הרכב וזאת בהודעה בכתב שתימסר ליבואן. ביטל המזמין את ההזמנה בנסיבות אלה, יקבל המזמין את הכסף ששילם ליבואן בחזרה כנגד החזרת הערבות הבנקאית, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההחזר, אם ניתנה למזמין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל תרופה לה הוא זכאי על פי הדין.

7.2.        אם המזמין זכאי לפטור חלקי או מלא מהמכס )כגון פטור לעולים, תיירים וכד'(, היבואן יעשה את מירב המאמצים לעמוד בלוח זמנים הנקוב בסעיף 3 לעיל, בתנאי שהמזמין מסר ליבואן במועד את כל המסמכים הנדרשים לשם שחרור הרכב מהמכס, אולם בכל מקרה, עיכוב שאינו בשליטת היבואן לא ייחשב כהפרת הזמנה זאת.

7.3.        טרם מסירת הרכב למזמין, המזמין יבטח את הרכב לפי הנדרש על-פי דין, ויציג בפני היבואן, כתנאי למסירת הרכב למזמין, תעודת ביטוח חובה תקפה לרכב. על המזמין מוטלת החובה לבדוק מהן דרישות המיגון של חברת הביטוח המבטחת את הרכב ולמלא אחר חובות אלה, על כל הכרוך בכך. מערכת המיגון שתותקן ברכב על ידי היבואן (אם תותקן), אינה מהווה תחליף לדרישות המיגון של חברות הביטוח והאחריות המלאה למילוי וקיום תנאי דרישות חברת הביטוח חלה על המזמין בלבד.

7.4.        אם ברכב דרושה התקנת מתקנים מיוחדים לנכים, התחייבות היבואן למסור את הרכב עם המתקנים המיוחדים מותנית באפשרות להתקין את המתקנים המיוחדים. במידה שבידיעת היבואן מידע בקשר עם אפשרות התקנת המתקנים המיוחדים, ימסור היבואן למזמין מידע זה. אספקת והתקנת המתקנים המיוחדים איננה באחריות היבואן ואחריות זאת חלה על ספק המתקנים המיוחדים ועל המתקין.

8.     אחריות

אחריות היבואן לרכב היא כמפורט בתנאי האחריות שבחוברת האחריות ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

9.     תוספות באספקה/התקנה מקומית על ידי היבואן

9.1.        תוספות באספקה או התקנה מקומית (התקנה בישראל) אינם מקוריים של היצרן ו/או מסופקים על ידי היצרן ו/או באחריות יצרן ויותקנו על ידי היבואן או מי מטעמו בלבד, לאחר הגעת הרכב לישראל.

9.2.        על מנת להבטיח כי הרכב שיימסר למזמין הוא באיכות, טיב ורמת בטיחות כפי שנקבעו על ידי יצרן הרכב, עד למועד מסירת הרכב לידי המזמין, הזמנת התוספות תעשה בהזמנה זאת בלבד או בהזמנת תוספות הנספחת להזמנה זו והתקנתם תבוצע על ידי היבואן או מי מטעמו בלבד.

10.  הפרת תנאי ההזמנה וביטולה

10.1.     האפשרות המוקנית למזמין לביטול ההזמנה עקב עליית מחיר כאמור בסעיף 1.1 לעיל, לא תזכה את המזמין בסעד כלשהו מאחר שביטול בנסיבות האמורות לא ייחשב להפרה של תנאי ההזמנה.

10.2.     הפר היבואן את תנאי ההזמנה, יהיה המזמין זכאי לבטל את ההזמנה לאחר שנתן ליבואן התראה בכתב על כוונתו לבטל את ההזמנה עקב ההפרה והיבואן לא תיקן את ההפרה בתוך 14 יום מיום שנמסרה לו ההודעה הנ"ל. הפר היבואן את תנאי ההזמנה הפרה יסודית, זכאי המזמין לבטל את ההזמנה ללא התראה. בוטלה ההזמנה על-ידי המזמין בנסיבות המתוארות לעיל, יהיה המזמין זכאי להשבת מלוא התמורה ששילם ליבואן בתוספת הפרשי הצמדה והוצאות הערבות הבנקאית ששילם ליבואן, אם שילם הוצאות כאלה. ההשבה תשולם למזמין בתוך 30 יום מיום ביטול ההזמנה כדין, או מיום אכיפתה, כנגד החזרת הערבות הבנקאית, אם ניתנה למזמין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לכל תרופה לה הוא זכאי על פי הדין.

10.3.     למעט אי תשלום המחיר הסופי במועד כאמור בסעיף 2 לעיל שייחשב להפרה יסודית של ההזמנה על ידי המזמין, אם יפר המזמין תנאי מתנאי ההזמנה, יהיה היבואן זכאי: למסור את הרכב למזמין אחר ולדחות את מועד המסירה בהתאם או; לבטל בהודעה למזמין הזמנה שעקב ההפרה אין אפשרות לספקה, או; לבטל את ההזמנה לאחר שנתן למזמין התראה בכתב בת 10 ימים והמזמין לא תיקן את ההפרה בתקופה הנ"ל. התראה שתינתן למזמין בהתאם לסעיף זה, תפרט באיזה מהברירות לעיל בחר היבואן.

10.4.     אם ביטל היבואן את ההזמנה בשל הפרתה על ידי המזמין, או אם ביטל המזמין את ההזמנה שלא כדין, ישיב היבואן למזמין את התמורה ששילם ליבואן בתוך 30 יום מיום הביטול בצירוף הפרשי הצמדה ובניכוי 3% מהמחיר המקורי, המהווים פיצוי מוסכם וקבוע מראש סכום הנחזה על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק הצפוי להיגרם ליבואן כתוצאה מביטול ההזמנה. היבואן יודיע למזמין אם ניכה מהתמורה שהושבה את הפיצוי המוסכם.

11.  רכב פטור ממיסים

11.1.     זכאי המזמין לפטור מלא או חלקי ממיסים חובה על המזמין להמציא ליבואן את המסמכים הדרושים לקבלת הפטור בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת היבואן למזמין כי ניתן להתחיל בהכנת הרכב למסירה ולשתף פעולה עם היבואן, ככל שיידרש, לרבות בחתימה על מסמכים ומסירתם.

11.2.     הזכאות וגובה הפטור מתשלומי חובה נקבעים על ידי רשויות המדינה. אם ההפרש בין גובה הפטור שניתן למזמין במסמכים הדרושים לקבלת פטור או לגובה הפטור המשוער יהיה נמוך מגובה הפטור ממיסים שחושב לו בפועל על ידי המכס, על המזמין לשלם ליבואן את ההפרש, בתוך 7 ימים מקבלת ההודעה על ההפרש, וכתנאי למסירת הרכב. הפרש כאמור לזכות המזמין יוחזר למזמין על ידי היבואן לא יאוחר מ- 30 יום ממועד מסירת הרכב למזמין.

12.  מבצעים, הנחות, הטבות, מתנות וכיו"ב

12.1.     המבצעים, הנחות, הטבות, מתנות וכיו"ב הניתנות למזמין ברכישת הרכב על פי הזמנה זו, בין אם הן מסופקות בפועל על ידי היבואן ובין אם על ידי ספק חיצוני (להלן: "ההטבות"), ניתנות באופן אישי למזמין ואינן ניתנות להעברה, למכירה או להסבה לצד ג'.

12.2.     ההטבות אינן ניתנות להחלפה, לשינוי או להמרה, לא בכסף לא בשווה כסף ולא בכל מוצר או שירות אחר, למעט אם נאמר אחרת ובמפורש בתקנון ההטבות.

13.  רישוי רכב

הרכב יירשם במרשם של רשות הרישוי על שם המזמין או מי מבני משפחתו מקרבה ראשונה בלבד. באשר למזמין שהוא תאגיד, הרכב יירשם על שם התאגיד או על שם בעל מניות או דירקטור בתאגיד המופיע בנסח התאגיד העדכני מתוך אתר רשות התאגידים שהעתקו יימסר ליבואן. רישום הרכב על שם בן משפחה מקרבה ראשונה או אחת מהאפשרויות ביחס לתאגיד כאמור, יתאפשר בכפוף לבקשה בכתב שתימסר ליבואן על ידי המזמין ותכלול את שם, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דוא"ל וכתובת מגורים של האדם על שמו יירשם הרכב, וכל פרט אחר שיידרש על ידי היבואן וזאת לא יאוחר ממועד תשלום מלוא התמורה עבור הרכב. הזכות להגשת בקשה כאמור ניתנת למזמין בלבד. לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת.

14.  כתובות והודעות

כתובות הצדדים להזמנה זאת הן כקבוע במבוא לה, כל עוד לא הודיע צד למשנהו על שינוי בכתובת, בדרך הקבועה בסעיף זה. כל הודעה או התראה שתישלח לצד אחר על פי כתובתו כאמור בדואר רשום, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען 72 שעות לאחר מסירתה למשרד הדואר; אם נמסרה ביד - מעת מסירתה. הודעה שנשלחה בפקס תחשב כאילו התקבלה בשעה הרשומה על גבי אישור העברת הפקס בתנאי שנשלחה ביום עבודה )א'-ה') בין השעות 09:00-17:00 (שעון ישראל( ואם נשלחה ליבואן בתנאי שנשלחה למספר הפקס של הסוכן שביצע את ההזמנה או לפקס מספר 09-7670210.

15.  שימוש בפרטי המזמין

15.1.     היבואן מברך אותך על הזמנת הרכב ומודה לך על בחירתך ברכב זה. היבואן ו/או מי מטעמו מבקש את אישורך לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלך לשליחת דיוור ישיר מעת לעת הנוגע לרכב החדש שרכשת ו/או מידע אחר, לרבות מידע טכני, שיווקי, מהיצרן ו/או היבואן, סקרי שביעות רצון ומידע פרסומי, וזאת על דרך שירותי דיוור ישיר ולרבות באמצעות דוא"ל, מסרונים, מערכת חיוג אוטומטית, פנייה טלפונית ו/או פנייה שיווקית – וכל עוד לא נתקבלה ממך הודעה אחרת בכל עת, בכתב או בכל דרך אחרת שתפורט בעת משלוח הדיוור, על סירובך לקבלת הפניות כאמור.

סירובך לקבלת עדכונים, הודעות ומידע כאמור בסעיף זה, לא ייגרע מתוקף ההזמנה. 

כן      לא    הריני מאשר/ת את השימוש בפרטיי לפי סעיף זה.

 

15.2.     היבואן מבקש את אישורך לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלך שבמבוא להזמנה ולהעבירם לחברות ביטוח ו/או לחברות מימון ו/או לחברות טרייד אין, העובדות עם היבואן בשיתוף פעולה, לצורך יצירת קשר ו/או שליחת מידע שיווקי ו/או פניות שיווקיות ו/או פוליסות ביטוח רכב ו/או הצעות מימון ו/או עסקת טרייד אין, לפי העניין, לרבות באמצעות שיחות טלפון, שליחת דוא"ל, הודעות SMS או WhatsApp .

סירובך להעברת פרטיי ההתקשרות שלך כאמור לעיל, לא ייגרע מתוקף ההזמנה.

כן      לא   הריני מאשר/ת את העברת פרטיי ההתקשרות שלי לצדדים שלישיים כאמור בסעיף זה, לצורך יצירת קשר ו/או שליחת מידע שיווקי ו/או פניות שיווקיות כאמור.

 

16.  משלוח חשבונית בדואר אלקטרוני

היבואן מעוניין לשלוח לך חשבונית בגין הזמנת הרכב באמצעות הדואר האלקטרוני. כדי שהוא יוכל לעשות כן, נדרש אישורך לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שבמבוא להסכם זה. באפשרותך לבטל את הסכמתך לקבלת חשבונית בדואר אלקטרוני בכל עת בכתב או באופן ממוחשב.

כן       לא הריני מאשר/ת את השימוש בפרטיי לפי סעיף זה.

המפרט הטכני ותנאי האחריות, שעותק שלהם נמסר למזמין, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנה זאת.

המזמין מאשר כי היבואן יידע אותו בדבר זכותו לקבל ערבות בנקאית בתנאים המפורטים בסעיף 4.5 להזמנה זו, ובחתימתו מטה, המזמין ויתר עליה.

הזמנה זאת ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהיה כל תוקף לכל הבטחה או אמירה בעל-פה שניתנה למזמין במועד ההזמנה והסותרת את הכתוב בהזמנה. סוכני המשנה ואנשי המכירות אינם מוסמכים לשנות את תנאי ההזמנה כלל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמין על פי דין.